Zavolejte nám (Po-Pá 9-17)

REKLAMACE

Reklamační podmínky jsou plně v souladu se zákonem a v situacích, které nejsou přímo řešeny těmito reklamačními podmínkami, se postupuje dle ustanovení tohoto Zákona. Právo z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace") je možné uplatnit pouze na zboží zakoupené od Prodávajícího a v záruční době. Délka záruční doby je uvedena na daňovém dokladu za Zboží. Není-li tam uvedena, je stanovena Zákonem na 24 měsíců až na výjimky uvedené v Zákoně.

Zákonný podklad: 

§ 19 odst. 1, § 24 odst. 7 písm. t) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, § 2173 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení nabývá účinnosti dnem akceptace přijetí zboží Prodávajícím. Prodávající má právo neakceptovat přijetí zboží od Kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané Zákonem a Obchodními podmínkami Prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva kompletně ruší a smluvní strany jsou si povinny navrátit všechna plnění, která si na jejím základě již poskytly.

V případě zasílání reklamovaného zboží Prodávajícímu prostřednictvím přepravní služby je Kupující povinen ke zboží přibalit vyplněnou žádost o reklamaci. Tuto žádost si může opatřit různými způsoby (stáhnout z internetu, vyžádat k zaslání emailem, telefonicky či pozemní poštou).

Pro zrychlení reklamačního řízení doporučujeme spolu s reklamovaným zbožím zaslat: daňový doklad, záruční list (pokud u zboží existuje), vyplněný REKLAMAČNÍ LIST a podrobný popis závady. Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození .

Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu. Platí zde zákonná lhůta, tedy 30 dní od dne následujícího po dni doručení žádosti o reklamaci Prodávajícímu, pokud se Prodávající nedohodne s Kupujícím na lhůtě delší. Není-li poté Reklamace vyřízena vznikají Kupujícímu stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Kupující je povinen převzít si vyřízenou Reklamaci co nejdříve na výzvu Prodávajícího, případně dohodnout podmínky přepravy s Prodávajícím.

Prodávající označí Reklamaci za neoprávněnou v případě, že:

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V souladu se zákonem, má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno způsobem objednání jiným než osobně. Kupující může realizovat toto své právo vrácením zboží doručením na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců. Pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy a navrácení peněz doporučujeme přiložit k vracenému zboží vlastnoručně podepsaný průvodní dopis nebo dopis s tímto obsahem:

"Jednostranně odstupuji od kupní smlouvy uzavřené dle objednávky [číslo objednávky], dne [datum objednávky] na položku/ky [zboží]. Vrácenou částku za vrácené zboží prosím vraťte na účet [číslo učtu]." Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně. (nikoliv na dobírku)